Стипендии

Условия и ред  за получаване на стипендии от учениците в дневна и индивидуална форма на обучение след завършено основно образование изм. 21.02.2018 г., 15.03.2021 г., 24.03.2021 г., 27.10.2021 г., 24.03.2022 г. и 27.09.2022 г.:  Вътрешни правила за стипендии

Заявление за стипендия: ZayavlenieStipendia