Прием за V клас учебна 2024/2025

15.09.2023 г.

Важно за учениците от IV клас през учебната 2023/2024 година

В съответствие с чл. 73, ал.3 от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г. от 09:00 часа.
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г. от 12:00 часа.
 3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 08.06.2024 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 10.12.2023 г.

Решението е взето на заседание на Педагогическия съвет от 14 септември 2023 г. с Протокол №1.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 
1 паралелка – профил математически

ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием
в профилираните гимназии с профил „Математически“
за учебната 2024/2025 година

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по реда на чл. 52 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. 24-25 юни 2024 г. вкл
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране до 27 юни 2024 г.
Записване на приетите ученици след първо класиране 28 – 01 юли 2024 г. вкл
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране на 02 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на 03 – 04 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране 05 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 08 – 09 юли 2024 г.
Попълване на свободните места след втори етап на класиране по чл. 94г, ал. 1, т. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. Съгласно срок, определен в заповед на министъра на образованието и науката
Обявяване на свободните места след втори етап на класиране 11 юли 2024 г.
Попълване на свободните места след втори етап на класиране от директора до 15 юли 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен прием до 30 юли 2024 г.

Записване на 28 юни и 01 юли 2024 г. от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в канцеларията на гимназията с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за IV клас – 21.03.2024 г. (четвъртък)
Пролетното математическо състезание
ще се проведе на 30 март 2024 (събота)
от 9.00 ч.
Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 08 юни 2024 (събота)
от 9.00 ч.
И трите състезания ще се проведат в сградата на ПМГ „Иван Вазов“.

Заявления за участие в състезанията може да се подават всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа в канцеларията на гимназията или по електронен път от сайта на ПМГ:  https://pmg-dobrich.com/.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в Пролетното математическо състезание

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ

Регламент

За държавен план-прием на учениците в V клас за учебната 2024/2025 г.

 

I. Общи положения

Чл.1     (1) С този регламент се определя редът и условията за Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич за учебната 2024/2025 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.2     Броят на паралелките и броя на учениците в тях се определя със заповед на началника на РУО – гр. Добрич до 30.03.2024 г. на основание чл.52, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл.3     Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на гимназията.

Чл.4     Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. Право на участие в приема

Чл.5     Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич има всеки ученик, който:

 • успешно е завършил началния етап на основното образование,
 • явили са се на националното външно оценяване в IV клас ,
 • участвали са в олимпиада по математика на областно ниво и в две математически състезания от календара на МОН ( чл.73 от Наредба 10).

Чл.6     (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва в класирането са:

 • Областен кръг на олимпиада по математика – 11.02.2024 г.  от 09:00 часа;
 • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г. ;
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „математика за всеки“ – 08.06.2024 г. ;
 • Европейско кенгуру за IV клас – 21.03.2024 г . от 12 часа.
 • Състезанията по ал.(1) ще се провеждат в сградата на гимназията и са безплатни.
 • Възможни са промени на датите на състезанията в зависимост от епидемичната обстановка.

III. Балообразуване, класиране и записване

Чл.7     (1) Балът за класиране се образува от сбора на следните резултати:

 • Точките, получени на националното външно оценяване по математика – 28.05.2024 г.
 • Броя на точките, получени от двете национални математически състезания, посочени в чл.6(1)
 • Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование като се редуцира съгласно чл.9 и 10 от Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл.8     За участие в класирането учениците подават :

 • заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, в което са посочили своето желание;
 • копие от удостоверение за завършен начален етап;
 • копия от документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите;
 • при липса на състезание и наличие на свободни места, участва в класирането с оценката от НВО по математика и свидетелството.

Чл.9     Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора по критериите в чл.7 .

Чл.10   В случай, че има кандидати с равен бал на последния приет и броя им надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от т.1, 2, 3 от чл.7(1), но в рамките на план-приема.

Чл.11 Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл.2 може да се приемат:

 • Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговарят на условията по чл.5 ;
 • Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5 .

Чл.12   За записване в ПМГ „Иван Вазов“ в V клас приетите ученици подават:

 • Заявление до директора на ПМГ;
 • Оригинал на документа за завършен начален етап на основно образование;
 • Служебна бележка с резултатите от олимпиада и състезанието;

Чл.13 Дейностите по приемането на документите, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката и заповед на директора.

Чл.14 Приемът се извършва до 13.09.2024 г.

Регламентът е приет на заседание на Педагогически съвет и е съгласуван с Обществения съвет.

Галин Канев
Директор на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич

Необходими документи: Свидетелство за завършен 4-и клас.

Регламент на състезанието „Математика за всеки“
regl-matematika-za-vseki-28052020

………………………………………………………………………………

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план 2021/2022

Учебен план 2019/2020

Учебен план 2018/2019

Учебен план 2017/2018

Учебен план 2016/2017