Прием за V клас учебна 2024/2025

15.09.2023 г.

Важно за учениците от IV клас през учебната 2023/2024 година

В съответствие с чл. 73, ал.3 от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич за учебната 2023/2024 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г. от 09:00 часа.
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 21.03.2024 г. от 12:00 часа.
 3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
 4. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 01.06.2024 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 10.12.2023 г.

Решението е взето на заседание на Педагогическия съвет от 14 септември 2023 г. с Протокол №1.

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА 
1 паралелка – профил математически

ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием
в профилираните гимназии с профил „Математически“
за учебната 2024/2025 година

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по реда на чл. 52 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. 24-25 юни 2024 г. вкл
Обявяване на резултатите от първи етап на класиране до 27 юни 2024 г.
Записване на приетите ученици след първо класиране 28 – 01 юли 2024 г. вкл
Обявяване на свободните места за втори етап на класиране на 02 юли 2024 г.
Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране на 03 – 04 юли 2024 г.
Обявяване на резултатите от втори етап на класиране 05 юли 2024 г.
Записване на класираните ученици на втори етап на класиране 08 – 09 юли 2024 г.
Попълване на свободните места след втори етап на класиране по чл. 94г, ал. 1, т. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. Съгласно срок, определен в заповед на министъра на образованието и науката
Обявяване на свободните места след втори етап на класиране 11 юли 2024 г.
Попълване на свободните места след втори етап на класиране от директора до 15 юли 2024 г.
Утвърждаване на реализирания държавен прием до 30 юли 2024 г.

Записване на 28 юни и 01 юли 2024 г. от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа в канцеларията на гимназията с оригинал на удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

Математическото състезание „Европейско кенгуру“ за IV клас – 21.03.2024 г. (четвъртък)
Пролетното математическо състезание
ще се проведе на 30 март 2024 (събота)
от 9.00 ч.
Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 01 юни 2024 (събота)
от 9.00 ч.
И трите състезания ще се проведат в сградата на ПМГ „Иван Вазов“.

Заявления за участие в състезанията може да се подават всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа в канцеларията на гимназията или по електронен път от сайта на ПМГ:  https://pmg-dobrich.com/.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в Пролетното математическо състезание

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ и
Декларация за информираност и съгласие:
Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС

НА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“,
ГРАД ДОБРИЧ
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

I. Общи положения

 1. Регламентът определя реда и условията за осъществяване на държавния план- прием на ученици в V клас – профил „Математически“, на ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич.
 2. Регламентът е разработен на основание чл. 38, ал.3 от Закона за предучилищното иучилищното образование, в съответствие с чл.50 и Раздел V, Глава четвърта от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
 3. В V клас се осъществява прием на една паралелка с 26 ученици.
 4. Регламентът се приема от Педагогическия съвет, съгласува се с Обществения съвет на гимназията и се утвърждава със заповед на директора на гимназията.
 5. Чл. 4. Съгласно чл.73а от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, дейностите по приема на ученици в V клас се организират от началника на регионалното управление на образованието. Началникът на регионалното управление на образованието определя със заповед областна комисия по приемане на учениците в V клас.
 6. Класирането се извършва централизирано на областно ниво, съгласно чл. 74б от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

II. Право на участие в държавния план-прием в V клас в гимназията имат ученици, които:

 1. Успешно са завършили началния етап на основно образование; II.2. Явили са се на националното външно оценяване в IV клас;
 2. Участвали в поне две състезания по т. III

III. Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 11.02.2024 г;
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру – 21.03.2024 г.
 3. Пролетни математически състезания за ученици от IV клас – 30.03.2024 г.
 4. Математическо състезание за  ученици  от  IV  клас  „Математика  за  всеки“  – 08.06. 2024.

IV. Методика за класиране

          Балът за класиране на учениците в V клас се формира  в точки  въз основа на сумата от:

 1. Точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
 2. Средноаритметичната стойност от   превърнатите   по   скала   в   точки   в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите
 3. Броят на точките от двата най-високи резултата, постигнати на математическите състезания и областния кръг на олимпиадата по математика, посочени в т. III, приравнени към 100 точки и умножени със съответния коефициент, съгласно т. V.

V. Коефициентите за посочените в т.III състезания са:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 6;
 2. Математическо състезание „Европейско кенгуру” – 3;
 3. Математическо състезание „Математика за всеки“ – 6;
 4. Пролетни математически състезания за ученици от ІV – 6.

VI. За участие в класирането в държавния план-прием в V клас учениците подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

 1. Заявление за участие в първи и във втори етап на класиране по образец (приложение № 3 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование) с подредени желания.
 2. Служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училищата на чужди държави по чл. 73, ал. 2.
 3. Копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите – само за ученици от друга област.

Учениците могат да кандидатстват едновременно в повече от едно училище и една област.

Заявлението и документите по т. VI се подават:

–   по електронен път чрез електронна платформа;

–   в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.

VII. Критерии, осигуряващи приемане на учениците в рамките на утвърдения държавен план-прием за V клас

 1. Класирането се извършва в низходящ ред на точките от комисия, определена със заповед на Началника на РУО, гр. Добрич .
 2. Класиране на ученици с бал, равен на бала на последния приет, когато броят им надхвърля утвърдения държавен план-прием:

2.1. Когато в класирането има ученици с равен бал и с броя им се надхвърля броя на местата по утвърдения държавен план-прием, те се подреждат в низходящ ред по следващия най-висок резултат измежду посочените в т.III състезания

2.2. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.VII.2.1. се подреждат в низходящ ред по резултатите от Областния кръг на Националната олимпиада по математика.

2.3. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.VII.2.2 се подреждат в низходящ ред по резултатите от НВО по математика

2.4. Учениците с еднакви показатели и след подреждането по реда на т.VII.2.3. се подреждат в низходящ ред по средния успех от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.

VIII.  Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием могат да се приемат:

 1. Близнаци, когато поне един от тях е приет по общия ред, определен с методиката.
 2. Ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по т. II.

IX. Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя организацията на дейностите по приемане на ученици на места по държавен план-прием в V клас.

X. При записване приетите ученици в V клас на ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич се подават следните документи:

–   Заявление до директора на училището;

– Оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка.

Регламентът е приет на заседание на Педагогически съвет и е съгласуван с Обществения съвет.

Галин Канев
Директор на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич

Необходими документи: Свидетелство за завършен 4-и клас.

Регламент на състезанието „Математика за всеки“
regl-matematika-za-vseki-28052020

………………………………………………………………………………

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план 2021/2022

Учебен план 2019/2020

Учебен план 2018/2019

Учебен план 2017/2018

Учебен план 2016/2017