ДРУГИ

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021: заповед свободни места

ЗАПОВЕД ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ: заповед график изпити

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА през учебната 2018/2019 г. линк

РЕЖИМ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ линк

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ПО МЕСЕЦИ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОР И ПОМ.ДИРЕКТОРИ линк

ПЛАН ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 2018/2019 линк

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА линк

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ за учебната 2018/2019 г. линк

ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД линк

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД 2018-2019 г. линк