История

Природоматематическа гимназия “ Иван Вазов“ последователно наследява създадената през 1923 година Девическа гимназия – частно средно учебно заведение и втора политехническа гимназия.

Своя самостоятелен живот тя започва през 1972 година чрез създаване на паралелки със засилено изучаване на определени дисциплини. Предложението за създаване на три математически и една физическа паралелка е в истинския смисъл новаторско, защото разчупва унификацията за общообразователната подготовка в горен курс. Специфичните планове и програми, по които се води учебно-възпитателния процес, създават възможност за оптимизиране на обучението по математическите дисциплини. Една година по-късно се създават профилирани паралелки по биология, последвани от такива по химия, география и информатика. Приемът след седми клас чрез конкурсен изпит повишава качествено нивото на учениковия състав. Така постепенно, като се отчитат възможностите на педагогическия колектив и изискванията на времето, в ПМГ се създават условия за изучаването на пълния цикъл математически дисциплини.

В отговор на назрялата необходимост от чуждоезиково обучение, през учебната 1988/1989 година е въведен подготвителен клас със засилено изучаване на английски език. ПМГ “ Иван Вазов“ е единственото средно общообразователно учебно заведение в града, в което съществуват два равнопоставени акцента в обучението на учениците – профилиран предмет и чужд език. Престижът на училището се определя от професионалната реализация на неговите възпитаници. Много от тях са достигнали върховете на науката. Добрите постижения и ясните переспективи са основание за високо самочувствие на настоящи и бивши учители и ученици.До преподавателите по математически дисциплини във ВУЗ, до медиците и инженер-химиците се нареждат кандидатите на обшествените науки : журналисти, юристи, творци на изящната словесност.