Прием след IV клас

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ ГРАД ДОБРИЧ

 

Регламент

За държавен план-прием на учениците в V клас за учебната 2019/2020 г.

 

 1. Общи положения

Чл.1              (1) С този регламент се определя редът и условията за Държавен планприем в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич за учебната 2019/2020 година.       (2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел Ivот наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Чл.2              Броят на паралелките и броя на учениците в тях се определя със заповед на началника на РУО – гр.Добрич до 30.03.2019 г. на основание чл.52, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Чл.3      Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с

Обществения съвет на гимназията

Чл.4              Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията

 1. Право на участие в приема

Чл.5              (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич има всеки ученик, който:

 • Успешно е завършил началния етап на основното образование 2) Се е явил на националното външно оценяване в IV клас
 • Ученикът има право да участва в класирането за прием по ал.(1), когато се е явил на поне две състезания по чл.6 ал.(1).

Чл.6      (1) Състезанията, с резултатите от които може да участва в класирането са:

 1. Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 23.03.2019 г.
 2. Пролетно математическо състезание – 30.03.2019 г.
 3. Математическо състезание „Питагор“ – 13.04.2019 г.
 4. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“ – 18.05.2019 г.
 • Състезанията по ал.(1) ще се провеждат в сградата на гимназията на посочените в чл.6 дати
 • Балообразуване и класиране

Чл.7      (1) Балът за класиране се образува от сбора на следните резултати:

 • Точките, получени на националното външно оценяване по математика
 • Броя на точките, получени от две национални математически състезания, посочени в чл.6(1)
 • Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование
  • Всички точки и оценки от чл.7(1) се приравняват към 100 точки със съответния коефициент. Максимален брой точки – 400.

Чл.8      В класирането за прием участват ученици, които са:

 • Подали заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, в което са посочили своето желание
 • Представили са удостоверение за завършен начален етап
 • При липса на състезание и наличие на свободни места, участва в класирането с оценката от НВО по математика.

Чл.9 Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора

Чл.10 Вслучай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет, че с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се пласират в низходящ ред по резултатите от т.1, 2, 3 от чл.7(1)

Чл.11 Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл.2 може да се приемат:

 • Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговарят на условията по чл.5
 • Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5

Чл.12 Дейностите по приемането на документите, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката

Чл.13 Приемът се извършва до 15.09.2019 г.

Регламентът е приет на заседение на Педагогически съвет и е съгласуван с Обществения съвет.

Галин Канев

Директор на ПМГ„Иван Вазов“ – гр. Добрич

План-прием 2019/2020 г.

Ако сте участвали в математически състезания по регламент и желаете да встъпите в редовете на нашите възпитаници е необходимо да се подаде заявление по образец, което може да получите от канцеларията на гимназията.

За справки: тел.: 058 602 507
Необходими документи: Свидетелство за завършен 4-и клас.

 


Състезание по математика за ученици от 4 клас „Откриване на млади таланти“

„Откриване на млади таланти“  е състезание по математика за ученици от IV клас, организирано от Софийската математическа гимназия.

Състезанието ще се проведе на 09.06.2018 г. от 9.00 часа в Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ с времетраене 3 астрономически часа.

Целта на състезанието е да даде възможност на желаещите да участват в прием в 5 клас в математически гимназии с профили: математически или природни науки, за периода на прогимназията от 5 до 7 клас включително.

„Откриване на млади таланти“ се състои от два модула:

 • Модул 1 съдържа 20 тестови задачи и трябва да бъде решен за 60 минути. 15 от тях са с избираем отговор и обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 1 точка всяка. Останалите 5 задачи са с кратък свободен отговор и отново обхващат учебното съдържание по математика за задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка. Те се оценяват с по 2 точки всяка.
 • Модул 2 съдържа 2 задачи и трябва да бъде решен за 120 минути. Задачите са с разширен, описателен отговор и учениците трябва да представят детайлно обосновано решение на всяка от тях. Тези задачи обхващат учебното съдържание по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка и се оценяват от 0 до 10 точки всяка.

Заявления и декларации ще се приемат в канцеларията на Природоматематиеческа гимназия „Иван Вазов“ в деня на изпита. Декларацията се попълва, ако не желаете резултатът на Вашето дете да бъде публикуван.

 

………………………………………………………………………………