Прием след IV клас

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“
и Декларация за информирано съгласие

Изтегли: Заявление_и_Декларация

 

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ ГРАД ДОБРИЧ

 

Регламент

За държавен план-прием на учениците в V клас за учебната 2020/2021 г.

 

 1. Общи положения

Чл.1              (1) С този регламент се определя редът и условията за Държавен планприем в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич за учебната 2020/2021 година.
(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел Ivот наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.2              Броят на паралелките и броя на учениците в тях се определя със заповед на началника на РУО – гр.Добрич до 30.03.2020 г. на основание чл.52, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл.3      Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на гимназията.

Чл.4              Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

 1. Право на участие в приема

Чл.5              (1) Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич има всеки ученик, който:

 • Успешно е завършил началния етап на основното образование
 • Ученикът има право да участва в класирането за прием по ал.(1), когато се е явил на поне едно състезание по чл.6 ал.(1).

Чл.6      (1) Състезанията, с резултатите от които може да участва в класирането са:

Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 28.06.2020 г. от 9.00ч.

 • Състезанията по ал.(1) ще се провеждат в сградата на гимназията на посочените в чл.6 дати.

Чл.7      (1) Балът за класиране се образува от сбора на следните резултати:

 • Броят на точките, получени от математическото състезание „Математика за всеки“
 • Оценката по математика от удостоверението за завършен IV клас
 • Всички точки и оценки от чл.7(1) се приравняват към 100 точки със съответния коефициент. Максимален брой точки – 200.

Чл.8      В класирането за прием участват ученици, които са:

 • Подали заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, в което са посочили своето желание
 • Представили са удостоверение за завършен начален етап
 • При липса на състезание и наличие на свободни места, участва в класирането с оценките по математика и информационни технологии от удостоверението за завършен IV клас.

Чл.9 Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл.10 Вслучай, че има кандидати с бал, равен на бала на последния приет и с броя им се надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от т.1 от чл.7(1).

Чл.11 Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл.2 може да се приемат:

 • Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговарят на условията по чл.5
 • Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5

Чл.12 Дейностите по приемането на документите, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката

Чл.13 Приемът се извършва до 15.09.2020 г.

Регламентът е приет на заседение на Педагогически съвет и е съгласуван с Обществения съвет.

Галин Канев

Директор на ПМГ„Иван Вазов“ – гр. Добрич

Ако сте участвали в математически състезания по регламент и желаете да встъпите в редовете на нашите възпитаници е необходимо да се подаде заявление по образец, което може да получите от канцеларията на гимназията.

За справки: тел.: 058 602 507
Необходими документи: Свидетелство за завършен 4-и клас.

Регламент на състезанието „Математика за всеки“
regl-matematika-za-vseki-28052020

………………………………………………………………………………

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план 2019/2020

Учебен план 2018/2019

Учебен план 2017/2018

Учебен план 2016/2017