Прием след IV клас

15.09.2021 г.

Важно за учениците от IV клас през учебната 2021/2022 година

В съответствие с чл. 73, ал.3 от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, класирането за прием в V клас на ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич за учебната 2022/2023 година ще става въз основа на двата най-високи резултата, взети със съответните коефициенти, от следните състезания и олимпиади:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12.02.2022 г.
 2. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 26.03.2022 г.
 3. Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ – 14.05.2022 г.

Забележка: Участието в областния кръг на олимпиадата по математика е възможно след представяне на общинския кръг на олимпиадата по математика, който ще се проведе до 12.12.2021 г.

Решението е взето на заседание на Педагогическия съвет от 14 септември 2021 г. с Протокол №1.

 

ПРИЕМ ЗА V КЛАС
В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“ ЗА 2021/2022 ГОДИНА
КЛАСИРАНЕ СЛЕД I ЕТАП

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 
1 паралелка – профил математически

ГРАФИК
на дейностите по приемане на ученици в V клас по държавен план-прием
в профилираните гимназии с профил „Математически“
за учебната 2021/2022 година

 

 

 

 

 

 

 

Пролетното математическо състезание ще се проведе на 8 май 2021 (събота)
от 9.00 ч.
Състезанието „Математика за всеки“ ще се проведе на 15 май 2021 (събота)
от 9.00 ч.
И двете състезания ще се проведат в сградата на ПМГ „Иван Вазов“.

Заявления за участие в състезанията може да се подават всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,00 до 17,00 часа в канцеларията на гимназията или по електронен път от сайта на ПМГ:  https://pmg-dobrich.com/.

Заявление за участие в Пролетното математическо състезание и
Декларация за информираност и съгласие:
https://forms.gle/t4P3fhXC6hbUuQXh7

Заявление за участие в състезанието „Математика за всеки“ и
Декларация за информираност и съгласие:
https://forms.gle/rQbQ9rAAW6o22fjj7

 

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ

Регламент

За държавен план-прием на учениците в V клас за учебната 2022/2023 г.

 

I. Общи положения

Чл.1     (1) С този регламент се определя редът и условията за Държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич за учебната 2022/2023 година.

(2) Регламентът е разработен на основание чл.38, ал.3 от ЗПУО в съответствие с чл.50 и Раздел IV от наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

Чл.2     Броят на паралелките и броя на учениците в тях се определя със заповед на началника на РУО – гр. Добрич до 30.03.2022 г. на основание чл.52, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2017 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Чл.3     Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на гимназията.

Чл.4     Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на гимназията.

II. Право на участие в приема

Чл.5     Право на участие в приема в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ – Добрич има всеки ученик, който:

 • успешно е завършил началния етап на основното образование,
 • явили са се на националното външно оценяване в IV клас ,
 • участвали са в олимпиада по математика на областно ниво и в две математически състезания от календара на МОН ( чл.73 от Наредба 10).

Чл.6     (1) Състезанията, с резултатите от които може да се участва в класирането са:

 • Областен кръг на олимпиада по математика – 12.02.2022 г. ;
 • Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 26.03.2022 г. ;
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „математика за всеки“ – 14.05.2022 г. ;
 • Състезанията по ал.(1) ще се провеждат в сградата на гимназията и са безплатни.
 • Възможни са промени на датите на състезанията в зависимост от епидемичната обстановка.

III. Балообразуване, класиране и записване

Чл.7     (1) Балът за класиране се образува от сбора на следните резултати:

 • Точките, получени на националното външно оценяване по математика – 27.05.2022 г.
 • Броя на точките, получени от двете национални математически състезания, посочени в чл.6(1)
 • Оценката по математика от удостоверението за завършен начален етап на основното образование като се редуцира съгласно чл.9 и 10 от Наредба 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл.8     За участие в класирането учениците подават :

 • заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, в което са посочили своето желание;
 • копие от удостоверение за завършен начален етап;
 • копия от документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите;
 • при липса на състезание и наличие на свободни места, участва в класирането с оценката от НВО по математика и свидетелството.

Чл.9     Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора по критериите в чл.7 .

Чл.10   В случай, че има кандидати с равен бал на последния приет и броя им надхвърля утвърдения държавен план-прием, то тези кандидати се класират в низходящ ред по резултатите от т.1, 2, 3 от чл.7(1), но в рамките на план-приема.

Чл.11 Над утвърдения брой ученици в държавния план-прием по чл.2 може да се приемат:

 • Близнаци, когато поне един от тях е приет по реда на този Регламент и отговарят на условията по чл.5 ;
 • Ученик с двама починали родители при заявено от него желание и ако отговаря на условията по чл.5 .

Чл.12   За записване в ПМГ „Иван Вазов“ в V клас приетите ученици подават:

 • Заявление до директора на ПМГ;
 • Оригинал на документа за завършен начален етап на основно образование;
 • Служебна бележка с резултатите от олимпиада и състезанието;

Чл.13 Дейностите по приемането на документите, класирането и записването се извършват съгласно заповед на министъра на образованието и науката и заповед на директора.

Чл.14 Приемът се извършва до 13.09.2022 г.

Регламентът е приет на заседание на Педагогически съвет и е съгласуван с Обществения съвет.

Галин Канев
Директор на ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Добрич

Необходими документи: Свидетелство за завършен 4-и клас.

Регламент на състезанието „Математика за всеки“
regl-matematika-za-vseki-28052020

………………………………………………………………………………

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Учебен план 2021/2022

Учебен план 2019/2020

Учебен план 2018/2019

Учебен план 2017/2018

Учебен план 2016/2017